Final Fantasy V (Japan) [LOTC+RPGe v1.1]007

Dramatic pause.